Biz Kimiz...

Hakan KIRIK

Ortaokul, lise y?llar?nda s?n?f arkada?lar? ile masa tenisine ba?lad?. Hobi oyuncusu olarak arkada?, kom?ularla s?k olmasa da oynamaya devam etti. 2005 y?l?nda ilk defa bir orta düzey oyuncusu ile tan???p ma? yapt?. O gündür oyununu sürekli geli?tirmeye ?al???yor. 2011’in 11. ay?nda en sonunda lisansl? oyuncu oldu. Bir?ok ?zel turnuvalarda madalya ve kupa sahibi oldu. Son derecesi (10/2011): Kocaeli Kurulu?lar? Masa Tenisi Spor Derne?i ile Kocaeli Masa Tenisi ?l Temsilcili?i'nin ortakla?a düzenlemi? olduklar? "CUMHUR?YET KUPASI” turnuvas?nda 40-50 ya? kategorisinde birincilik. TT-rating sayfas? : link

?ubat 2013 tarihlerinde ?stanbul ilinde a??lan 1.Kademe Yard?mc? Antren?r Yeti?tirme kursunu ba?ar? ile bitirmi?tir. .

U?ur KAYLAN

Orta okul y?llar?nda Veteran Masa Tenisi Dern?inin bulundu?u okulun ??rencilik y?llar?nda dernek hocalar? te?viki ile ba?lad? masa tenisine, sonras?nda ümraniye Endüstri Meslek Lisesi 2004-2007 y?llar?n? de?erli hocalar? katk?lar?yla olduk?a ba?ar?l? neticelerle imza atarak noktad?. Kocaeli üniversitesi y?llar?nda ileri düzey oyuncular kat?l?m?yla düzenlenen turnuvada birincilik ba?ar?s?n? g?stermi?tir, ?imdi ise oyuncu ve antren?r olarak ?al??malar?na devam ediyor.

?ubat 2013 tarihlerinde ?stanbul ilinde a??lan 1.Kademe Yard?mc? Antren?r Yeti?tirme kursunu ba?ar? ile bitirmi?tir.

?zcan BAVA?

1991’de ?stanbul’da do?du. ümraniye Endüstri Meslek Lisesi 10. S?n?fta masa tenisine ba?lad?. 3 y?l tak?m kaptanl??? yapt? ve 3 y?l ümraniye’de okullar aras? turnuvalarda tak?m 1.li?i kazand?. Buradan mezun olduktan sonra masa tenisine devam etti. ?e?itli turnuvalara kat?ld?. Son ald??? derecesi Kocaeli Kurulu?lar? Masa Tenisi Spor Derne?inin düzenledi?i turnuvada 40 ya? alt? grupta 2.lik oldu. ?uan da Marmara üniversitesi Beden E?itimi ve Spor Yüksekokulun’da okuyor. Masa tenisi hakk?nda ?al??malar?na devam ediyor. Antren?r ve oyuncu olarak masa tenisine devam ediyor.

?ubat 2013 tarihlerinde ?stanbul ilinde a??lan 1.Kademe Yard?mc? Antren?r Yeti?tirme kursunu ba?ar? ile bitirmi?tir.

Yal??n YAZGAN

Lise 2'de Mersin Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde masa tenisine ba?lad?. E?itim ald?ktan sonra Lise 3 ve 4'te Gen?lik Spor'da yard?mc? antren?rlük yap?p kendini geli?tirdi. Ferdi turnuvalarda Mersin'de birinci ve ikincilik derecelerinin yan? s?ra tak?m arkada?lar? ile iki sene üst üste birinci olmu?lard?r. Mersin'i Türkiye ?ampiyonas?'nda 9. s?raya kadar yükselttiler. Dumlup?nar üniversitesi Mekatronik b?lümünü kazand?ktan sonra üniversite hayat?nda da ba?ar?s?n? sürdürerek iki sene üst üste birinci olmu?tur. Mersin'de Kurumlar Aras? turnuvalarda lisansl? oyuncu olarak oynam??t?r. ?stanbul'a ta??n?nca masa tenisine ümraniye Anel i? merkezinde bulunan Table Tennis Point salonunda devam etmektedir.

2013 Y?l?nda Masa Tenisi ?l Hakemlik s?nav?na girerek Mersin Masa Tenisi ?l Hakemi olmaya hak kazanm??t?r.